Action

The New Gate

Kazanami, Shinogi (Story), Miwa, Yoshiyuki (Art) / / / / / /